Gestorem Vodohospodářského informačního portálu VODA je Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s dalšími ústředními vodoprávními úřady ČR, tj. Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo dopravy a Ministerstvo obrany, v koordinaci s Ministerstvem vnitra.
Prostřednictvím jednotných, přehledných a snadno dostupných aplikací zde zmiňované resorty prezentují široké veřejnosti věrohodné informace o našich vodách a tak přispívají k její lepší a včasné informovanosti.

 
 

The administrator of the Water Management Information Portal WATER is the Ministry of Agriculture and the Ministry of Environment together with other central state water authorities of the Czech republic, i.e. the Ministry of Health, the Ministry of Transport and the Ministry of Defence coordinated by the Ministry of Interior.
Through the uniform, well-arranged and easily available applications above-mentioned departments present authentic information about water of Czech republic to general public and conduce to better and timely informedness.
Česká verze
 
English version