Jakost vody

Aplikace „Jakostvody v nádržích“ informuje o sledování jakosti povrchové vody ve vybraných vodních nádržích z hlediska jejich trofie. Sledování se provozuje ve vegetačním období, tj. od dubna do října běžného roku a zahrnuje měření teploty, průhlednosti a chlorofylu-A povrchové vody ve vodní nádrži. Naměřené údaje předávají správci povodí 1 x týdně (ve čtvrtek) tak, aby vždy v pátek byla aplikace aktualizována.

Měření teploty vody se provádí denně vždy v sedm hodin ráno několik centimetrů pod hladinou vody u hráze. Je vhodným indikátorem nástupu i odchodu ledových jevů a na nádržích vhodných k rekreaci signalizuje podmínky ke koupání. Teplota vody je měřena ručně cejchovaným teploměrem.

Měření průhlednosti vody se provádí pomocí Secciho desky jedenkrát až dvakrát týdně, podle místních poměrů, a to buď z plavidla nebo z vhodného místa poblíž vodní hladiny. Secciho deska zavěšená na kalibrované šňůře se ponořuje pod hladinu tak dlouho, dokud je viditelná. Měření se opakuje třikrát a průměrná hodnota je výsledek měření. Měření se provádí ve stejnou denní dobu.

Vzorky pro měření chlorofylu-A se odebírají na určeném místě (převážně v místě měření teploty vody) speciálním odběrným zařízením 1 x za měsíc. Z hodnoty koncentrace této látky stanovené ve vodě lze s vysokou přesností hodnotit úroveň výskytu řas a sinic v místě měření.

Poznámka:

Údaje o sledování jakosti povrchové vody v profilech na vodních tocích jsou součástí „Evidence množství a jakosti povrchových a podzemních vod, stavu vodních útvarů a ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých vodních útvarů“, které jsou součástí evidence Informačního systému veřejné správy (ISVS) v aplikaci „Množství a jakost vody“.